Styrelseuppdrag i internationella och EU-baserade organisationer

Mellan 2012 och 2017 var Suzanne ordförande i kommunikationskommittén i European Confederation of Directors Associations, ecoDa. Sedan dess har kommunikationen förtydligats, en ny hemsida lanserats och mediakontakterna ökat. Från 2018 är hon styrelsens Communication Adviser. Som sekreterare i StyrelseAkademiens internationella kommitté har Suzanne bidragit till ett framgångsrikt lobbyarbetet gentemot EUs institutioner. Läs mer här.

Mellan 2001 och 2009 var Suzanne ledamot eller ordförande i styrgrupper för större projekt och utskott med europeisk inriktning. Hon var bl a ordförande i styrgruppen för Eurocities konferens och årsmöte 2009.

eCitizenship for All

Som ledamot av Eurocities kommitté för ICT-frågor ansvarade hon för utvecklingen av principerna för samarbetet med företagspartners. Principerna blev vägledande för Eurocities samtliga samarbeten med företagspartners. Suzanne ansvarade också för förhandlingarna kring kommitténs och företaget Deloittes Europeiska ICT-rapport och utmärkelse ”eCitizenship for All”.

UCLG, städers och regioners internationella samarbetsorgan, bl a gentemot FN

Från 2004 till 2009 var hon chefstjänsteman för Stockholms stads räkning i tre internationella styrelser för lokala och regionala aktörer: Eurocities, för de största städerna i Europa; Metropolis, för de största städerna i världen;United Cities and Local Governments, för städer och regioners samarbete med FN.

Riskhantering blev ett styrelseverktyg när Stockholm var kassör
Som kassör i Eurocities styrelse introducerade Suzanne ett nytt styrelseverktyg, Risk Assessment. Riskhanteringsinstrumentet gav styrelsen möjlighet att systematiskt och regelbundet analysera organisationens ekonomiska  risker. Med hjälp av Risk Assessment kunde organisationens fleråriga underskott vändas till vinst. Stockholm fick därmed en stark ställning i styrelsen och i organisationen.